§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin wydany został na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 27 czerwca 2016 roku – Dz. U. z 2016 roku poz. 1030 z późniejszymi zmianami), dalej zwana też „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” i określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.escaperoomsystem.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 4. Skorzystanie z Usług serwisu www.escaperoomsystem.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż przy korzystaniu z serwisu www.escaperoomsystem.pl zakazane jest przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 2 Przedmiot Regulaminu

 1. Regulamin określa sposób zawarcia umowy licencyjnej, której przedmiotem jest licencja na korzystanie z programu “Escape Room Program” za pośrednictwem strony www dostępnej w Internecie pod adresem www.escaperoomsystem.pl, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 3 Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

 1. Licencjodawca – Szymon Leyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Leyk Szymon” z siedzibą pod adresem: ul. Starogardzka 9/1 w Gdyni (81 – 050 Gdynia) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający nr NIP: 9581689610,
 2. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony internetowej www.escaperoomsystem.pl,
 3. Licencjobiorca/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna korzystająca z usług Licencjodawcy drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej www.escaperoomsystem.pl, która to osoba (lub inny podmiot) nabyła Licencję,
 4. Rejestracja – proces rejestracji Licencjobiorcy w Panelu Klienta,
 5. Panel Klienta – moduł do obsługi klienta, będący częścią strony internetowej www.escaperoomsystem.pl służący do procesu obsługi Licencjobiorcy, w tym do kierowania korespondencji w związku z korzystaniem z Licencji i wykonaniem Umowy (poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie),
 6. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną”,
 7. Zamówienie – zamówienie Licencji wg aktualnej Oferty dostępnej na stronie internetowej www.escaperoomsystem.pl,
 8. Umowa – umowa licencyjna zawarta pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą, na mocy której Licencjobiorca nabywa prawo do korzystania z Programu,
 9. Strona – strony Umowy, tj. Licencjobiorca i Licencjodawca,
 10. Usługi – usługi świadczone przez Licencjodawcę drogą elektroniczną za pomocą Panelu Klienta dostępnego na stronie internetowej www.escaperoomsystem.pl.
 11. Licencja – licencja do korzystania z Programu,
 12. Program/Utwór – program do zarządzania Pokojami Gry pod nazwą „Escape Room Program”,
 13. Oferta – aktualna oferta Usług umieszczona na stronie internetowej www.escaperoomsystem.pl,
 14. Opis programu – opis Programu zawierający zakres zastosowania, funkcjonalności, sposób instalacji i warunki techniczne prawidłowego funkcjonowania Programu,
 15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2016 roku – Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami).

§ 4 Oświadczenie Licencjodawcy

Licencjodawca oświadcza, że:

 1. przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do Utworu (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Utworu,
 2. może rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania Umowy,
 3. korzystanie z Utworu nie narusza majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich,
 4. Utwór został w całości wykonany przez Licencjodawcę osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu.

§ 5 Zakres Licencji

 1. Licencjodawca umożliwia Licencjobiorcy korzystanie z wersji testowej Programu nieodpłatnie, jednorazowo, przez okres 7 dni. Wersja testowa umożliwia zarządzanie Pokojami Gry za pomocą sieci Internet (online). Okres, o którym mowa zaczyna biec od daty udostępnienia Programu przez Licencjodawcę w Panelu Klienta. Po upływie tego terminu Licencja przestaje obowiązywać a dalsze korzystanie z Programu jest możliwe w ramach płatnej Oferty.
 2. Licencjodawca umożliwia Licencjobiorcy korzystanie z płatnej wersji Programu zgodnie z aktualną Ofertą.
 3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej Licencji na korzystanie z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez jego uruchamianie na przeznaczonych do tego urządzeniach, zgodnie z Opisem Programu.
 4. Licencja zostaje udzielona na 1 Pokój Gry.
 5. Licencja zostaje udzielona na czas określony wynoszący 1 rok.
 6. Po upływie okresu obowiązywania Licencji, ta zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres oznaczony wynoszący 1 rok na warunkach określonych aktualną Ofertą dla danego pakietu, chyba że Licencjobiorca złoży odmienne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie Licencjobiorca składa nie później niż w terminie 30 dni przed upływem aktualnego okresu na jaki Licencja została udzielona.

§ 6 Ograniczenia

 1. Licencjobiorca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Udzielenie przez Licencjobiorcę sublicencji wymaga uprzedniej zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik ma możliwość złożenia Zamówienia na zakup licencji wyłącznie za pomocą Panelu Klienta.
 2. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia Licencjobiorca otrzyma fakturę pro forma.
 3. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez zapłatę Wynagrodzenia w formie przelewu na rachunek bankowy Licencjodawcy, zgodnie z treścią uprzednio doręczonej Licencjobiorcy faktury proforma.
 4. Przez datę zawarcia Umowy rozumie się datę uznania rachunku bankowego Licencjodawcy.
 5. Licencjodawca realizuje Zamówienie w ciągu 24 godzin roboczych licząc od godziny 00:00 następującej po dacie otrzymania przez Użytkownika wiadomości o złożeniu Zamówienia (w przypadku wersji bezpłatnej).
 6. Licencjodawca realizuje Zamówienie w ciągu 48 godzin roboczych licząc od godziny 00:00 następującej po dacie zawarcia Umowy (w przypadku wersji płatnej).

§ 8 Obowiązki Stron

 1. Licencjobiorca jest zobowiązany do:
  1. dostarczenia Licencjodawcy wszelkich żądanych przezeń informacji i danych potrzebnych do zapewnienia działania Utworu,
  2. stosowania Programu zgodnie ze wskazaniami określonymi w Opisie programu.
  3. zachowania integralności Utworu i nie wprowadzania doń jakichkolwiek modyfikacji,
  4. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować lub choćby ułatwiać korzystanie z Utworu w sposób naruszający udzieloną Licencję lub przez osoby nie posiadające Licencji,
  5. zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących Utworu, które mogą zaszkodzić istocie Utworu lub spowodować utratę przychodów z jego wykorzystywania,
  6. nieudostępniania Utworu w jakiejkolwiek formie osobom trzecim,
  7. niezwłocznego poinformowania o zmianie danych, w tym adresowych i okoliczności mających wpływ na realizację Umowy,
  8. udostępnienia na stronie internetowej Licencjobiorcy informacji o tym, że korzysta z oprogramowania Licencjodawcy, poprzez umieszczenie logotypu Licencjodawcy wraz z aktywnym linkiem przekierowującym na stronę internetową www.escaperoomsystem.pl.
 2. Licencjodawca zobowiązany jest do:
  1. realizacji Zamówienia w ciągu 48 godzin roboczych licząc od godziny 00:00 następującej po dacie zawarcia Umowy (w przypadku wersji płatnej),
  2. wraz z realizacją Zamówienia Licencjodawca zobowiązany jest udostępnić Licencjobiorcy Opis Programu,
  3. zapewnienia Licencjobiorcy wsparcia dot. obsługi Programu polegającego na pomocy przy instalacji oraz obsłudze Programu, naprawie błędów w funkcjonalności (przy czym maksymalny czas realizacji może być uzależniony od pakietu w ramach wykupionej Licencji).
 3. Licencjobiorca ma prawo zgłaszać umotywowane zastrzeżenia do funkcjonowania Utworu i żądać ich usunięcia przez Licencjodawcę, w ramach udzielonego wsparcia, jednak Licencjodawca nie jest zobowiązany do udzielania Licencjobiorcy nowych lub ulepszonych wersji Utworu. Nowe lub ulepszone wersje Programu jak również modyfikacje o dodatkowe funkcjonalności, moduły są możliwe za uprzednim ustaleniem warunków wynagrodzenia z tego tytułu.

§ 9 Wynagrodzenie, faktura

 1. Zapłata wynagrodzenia należnego Licencjodawcy następuje w sposób określony w treści uprzednio doręczonej Licencjobiorcy faktury proforma.
 2. Po uregulowaniu należności wskazanych w fakturze proforma Licencjodawca wystawi i doręczy Licencjobiorcy drogą elektroniczną fakturę właściwą.
 3. Mocą zawartej Umowy Licencjobiorca wyraża zgodę na wystawienie i doręczenie faktury drogą elektroniczną zgodnie z treścią art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2017 roku – Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.).

§ 10 Kary umowne

 1. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę postanowień Umowy a w szczególności:
  1. nieuprawnionego przekroczenia zakresu udzielonej Licencji,
  2. nieuprawnionego przeniesienia choćby części praw wynikających z Umowy na osoby trzecie,
  3. niedochowania obowiązków określonych w § 8 lit. a-g,
   Licencjodawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości 5.000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie naruszenia Umowy,
 2. Zapłata kar umownych nie wyłącza roszczeń Licencjodawcy o naprawienie szkód przekraczających wysokość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych.

§ 11 Korespondencja

 1. Poza wyjątkami wyraźnie wskazanymi w Regulaminie wszelka korespondencja związana z wykonaniem Umowy będzie kierowana za pomocą Panelu Klienta, chyba że którakolwiek ze stron złoży pisemne oświadczenie o przyjęciu nw. sposobu doręczeń.
 2. W pozostałych sprawach, wszelka korespondencja między Stronami związana z wykonaniem Umowy winna być kierowana na adresy wskazane podczas Rejestracji, chyba że Strona złoży pisemne oświadczenie o zmianie adresu do doręczeń. Korespondencję wysłaną na adres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się za skutecznie doręczoną, nawet jeśli jedna ze Stron zmieniła adres do doręczeń, nie informując o tym drugiej Strony.

§ 12 Dane osobowe

 1. Licencjodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, korzystanie z usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyżej określonym.
 3. Licencjobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, opracowywanie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych:
  1. w celach niezbędnych do prawidłowego wykonania świadczonych Usług;
  2. w celach statystycznych;
  3. w celach reklamowych, marketingowych, w celu badania zachowań i preferencji Użytkowników, przy czym wyniki tych badań wykorzystywane będą wyłącznie na potrzeby polepszenia świadczenia Usług przez Licencjodawcę.

§ 13 Reklamacje

 1. Licencjobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą Panelu Klienta dostępnego na stronie internetowej www.escaperoomsystem.pl.
 3. Licencjobiorca otrzyma informację, o sposobie rozpoznania reklamacji drogą elektroniczną za pomocą Panelu Klienta w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

§ 14 Odpowiedzialność

 1. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
 2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Licencjobiorcę wskutek korzystania z Usług świadczonych przez Licencjodawcę, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Licencjodawcę.

§ 15 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Licencjobiorca, będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827 z późniejszymi zmianami), może odstąpić od zawartej Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni (aktywny link ze wzorem oświadczenia), licząc od dnia jej zawarcia.
 2. Licencjodawca niniejszym informuje Licencjobiorcę, iż uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 1 ww. ustawy),
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art. 38 pkt 9 ww. ustawy),
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ww. ustawy).
 3. Zawierając niniejszą Umowę Licencjobiorca wyraża zgodę na jej wykonanie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Mając na względzie powyższe, w przypadku terminowego wykonania umowy licencyjnej, Licencjobiorca, będący konsumentem w przypadkach określonych w punktach a-c powyżej traci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 16 Uprawnienia Licencjodawcy

Licencjodawca może wypowiedzieć Umowę Konsumentowi tylko z ważnych przyczyn, to jest m.in.:

 1. w sytuacji braku uiszczenia przez Klienta wynagrodzenia,
 2. świadczenie Usługi stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych,
 3. zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania Umowy.

§ 17 Postanowienia końcowe

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi integralną część zawieranych Umów.
 3. Prawem właściwym dla rozpoznawania ewentualnych sporów mogących powstać na tle świadczenia Usług jest prawo polskie.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w związku ze świadczeniem Usług jest Sąd miejscowo właściwy dla każdoczesnej siedziby Licencjodawcy.
 5. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do uzupełnienia lub zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie, o czym będzie informował przez zamieszczenie aktualnego brzmienia Regulaminu na stronie internetowej www.escaperoomsystem.pl. Jednakże Usługa, której wykonywanie rozpoczęto przed uzupełnieniem lub zmianą Regulaminu będzie świadczona na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Wersja 1.0 , Data opublikowania: 16.04.2018